Armirački radovi obuhvataju nabavku, transport, ispravljanje, sečenje, savijanje i montaža armature u oplati. Radovi se izvode u svemu prema detaljima iz statističkog proračuna i važećim propisima.

Upotrebljava se čelik kako je predviđeno statičkim proračunom. Armatura se čisti od slojeva grube rđe i masnoća, pravilno savija, postavlja i međusobno povezuje žicom prema detaljima armature.Gradjevinski radovi