Zemljani radovi izvode se nakon pripremnih radova.

Zemljani radovi obuhvataju:
•rasčišćavanje terena pre početka građenja sa mašinskim skidanjem površinskog sloga zemlje, kao i utovar, odvoz i istovar iskopanog materijala na gradsku deponiju,
•iskop zemlje mašinskim putem, sa formiranjem škarpi i sa ručnim dokopavnjem gde je to potrebno,
•iskop zemlje sa nasipanjem u slojevima na predviđeni deo parcele, sa nabijanjem,
•ručno planiranje dna iskopa i obrada podtla ispod ploča na terenu i trakastih temelja i ploča na terenu, platoa, staza, spoljnih stepeništa sa zbijanjem do postizanja modula stišljivosti prema geomehaničkom elaboratu
•nabavku, dovoz i nasipanje slojeva podloge (šljunak, iberlauf) sa nabijanjem do postizanja projektovanog modula stišljivosti,

Sve zemljane radove izvodimo u svemu prema statičkom proračunu, geomehaničkom elaboratu i važećim propisima za ovu vrstu radova.

 

 

Građevinski radovi