Pripremni radovi predstavljaju početak građevinskih radova. Pripremni radovi su svi radovi koj se odnose na ulazak na lokaciju i pripremu za dalje građevinske radove.

Pripremni radovi obuhvataju:
•montažu zaštitne ograde od žičanog pletiva uz postavljanje stubova,
•postavku kapije za prolaz,
•postavku table za upozorenje za prolaznike,
•izradu i postavljanje tabli obaveštenja o izvođenju građevinskih radova,
•rad geometra na davanju visinskih kota,
•obeležavanje osovina odnosno obeležavanje parcele i dimenzija budućeg objekta.

 


 

  

 

Građevinski radovi