Betonski i armirano­betonski radovi spadaju u grube građevinske radove. Ovi radovi izvode se nakon zemljanih radova.

Betonski i armirano-betonski radovi obuhvataju:
•izradu podložnog sloja od nearmiranog betona, kao pogloge za izradu armature temeljne ploče,
•betoniranje armirano betonske temeljne ploče sa denivelacijama,
•izradu armirano­betonskih temeljnih ploča i potpornih zidova,
•izradu armirano­betonskih stubova različitih preseka,
•izradu armirano­betonskih punih ravnih ploča međuspratnih, podestnih i međupodestnih ploča,
•izradu armirano­betonskih vertikalnih i horizontalnih serklaža,
•izradu armirano­betonskih greda različitih preseka od betona.

Betonske i armirano-betonske radove izvodimo prema projektu, odnosno po debljini i dimenzijama koje definiše projektant.

 

Građevinski radovi